جلسه مجمع عمومی – نوبت دوم

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده (نوبت دوم)    (تاريخ انتشار ۱۴۰۰/۰۷/۰۴)

شركت ايثارگران دزفول (تعاونی سهامی عام)     به شماره ثبت ۸۲۱ و شناسه ملی ۱۰۴۲۰۱۱۱۴۸۰

با توجه به عدم تشکیل جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت ایثارگران دزفول (تعاونی سهامی عام) در نوبت اول مورخ ۰۱/۰۷/۱۴۰۰ بعلت عدم حضور دارندگان بیش از حداقل نصف سهام شرکت ، جلسه مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده شرکت ايثارگران دزفول (تعاونی سهامی عام) نوبت دوم در روز جمعه مورخ ۱۶/۰۷/۱۴۰۰ رأس ساعت ۸:۰۰ صبح در محل دفتر مرکزی شرکت واقع در دزفول خیابان سیدمحمود بین هجرت و آفرینش مجتمع ایثار ۴ طبقه پائین برگزار مي‌گردد ، بدينوسيله از کليه اعضاي محترم شرکت تقاضا مي‌شود رأس ساعت مقرر در محل مذکور حضور بهم رسانند.

تذکر :

 • سهامداراني که امکان حضور در جلسه مجمع عمومي براي آنها وجود ندارد مي توانند جهت اخذ فرم وکالتنامه و برگ حضور در مجمع از تاريخ انتشار این آگهي تا مورخ ۱۴/۰۷/۱۴۰۰ به دفتر شرکت واقع در خيابان سيد محمود ، بين هجرت و آفرينش مراجعه نمايند.
 • سهامداران واجد شرایط قانونی که متمايل به نامزدي هیئت مدیره شرکت می باشند ، می توانند جهت ثبت نام و تکميل فرم نامزدي از تاريخ انتشار اين آگهي تا مورخ ۱۴/۰۷/۱۴۰۰ به دفتر شرکت مراجعه نمايند.
 • کليه مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابرسان ایران متمايل به نامزدي سمت بازرسي شرکت جهت ثبت نام و تکميل فرم نامزدي از تاريخ انتشار اين آگهي تا مورخ ۱۴/۰۷/۱۴۰۰ به دفتر شرکت مراجعه یا تماس حاصل نمايند.

دستور جلسه :

 • قرائت گزارش عملکرد هيئت مديره در سال ۹۸ و ۹۹ .
 • قرائت گزارش بازرس قانوني شرکت منتهي به سال مالي ۹۸ و ۹۹ .
 • طرح و تصويب صورتهاي مالي منتهی به سال ۹۸ و ۹۹ .
 • اتخاذ تصميم درخصوص نحوه تقسيم سود سال ۹۸ و ۹۹ .
 • اتخاذ تصمیم در خصوص پاداش هیئت مدیره مربوط به عملکرد سال ۹۸ و ۹۹ .
 • انتخاب اعضاء اصلی و علی البدل هیئت مدیره.
 • انتخاب بازرس اصلي و علي البدل.
 • اتخاذ تصمیم در خصوص تعیین روزنامه های کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت .
 • سایر موارد قانونی .

 

 

هيئت مديره شرکت ايثارگران (تعاونی سهامی عام)

جلسه مجمع عمومی – نوبت اول

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده (نوبت اول)

شركت ايثارگران دزفول (تعاونی سهامی عام)     به شماره ثبت ۸۲۱ و شناسه ملی ۱۰۴۲۰۱۱۱۴۸۰

جلسه مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده شرکت ايثارگران دزفول (تعاونی سهامی عام) نوبت اول در روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۰۱ رأس ساعت ۹ صبح در محل دفتر مرکزی شرکت واقع در دزفول خیابان سیدمحمود بین هجرت و آفرینش مجتمع ایثار ۴ طبقه پائین برگزار مي‌گردد ، بدينوسيله از کليه اعضاي محترم شرکت تقاضا مي‌شود رأس ساعت مقرر در محل مذکور حضور بهم رسانند.

تذکر :

 • سهامداراني که امکان حضور در جلسه مجمع عمومي براي آنها وجود ندارد مي توانند جهت اخذ فرم وکالتنامه و برگ حضور در مجمع از تاريخ انتشار این آگهي به مدت ۱۰ روز به دفتر شرکت واقع در خيابان سيد محمود ، بين هجرت و آفرينش مراجعه نمايند.
 • سهامداران واجد شرایط قانونی که متمايل به نامزدي هیئت مدیره شرکت می باشند ، می توانند جهت ثبت نام و تکميل فرم نامزدي از تاريخ انتشار اين آگهي به مدت ۱۰ روز به دفتر شرکت مراجعه نمايند.
 • کليه مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابرسان ایران متمايل به نامزدي سمت بازرسي شرکت جهت ثبت نام و تکميل فرم نامزدي از تاريخ انتشار اين آگهي به مدت ۱۰ روز به دفتر شرکت مراجعه یا تماس حاصل نمايند.

دستور جلسه :

 • قرائت گزارش عملکرد هيئت مديره در سال ۹۸ و ۹۹ .
 • قرائت گزارش بازرس قانوني شرکت منتهي به سال مالي ۹۸ و ۹۹ .
 • طرح و تصويب صورتهاي مالي منتهی به سال ۹۸ و ۹۹ .
 • اتخاذ تصميم درخصوص نحوه تقسيم سود سال ۹۸ و ۹۹ .
 • اتخاذ تصمیم در خصوص پاداش هیئت مدیره مربوط به عملکرد سال ۹۸ و ۹۹ .
 • انتخاب اعضاء اصلی و علی البدل هیئت مدیره.
 • انتخاب بازرس اصلي و علي البدل.
 • اتخاذ تصمیم در خصوص تعیین روزنامه های کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت .
 • سایر موارد قانونی .

 

 هيئت مديره شرکت ايثارگران (تعاونی سهامی عام)