مؤسسه حسابرسی معین مشاور مجرب

مؤسسه حسابرسی معین مشاور مجرب

بازرس قانونی

ماده ۴۵- انتخاب بازرس

مجمع عمومی عادی در هر سال باید از بین مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمي ايران ، یک بازرس اصلی و علی‌البدل را برای انجام وظایف و مسئولیت‌های مقرر در قوانین و مقررات مرتبط و همچنین اساسنامه شرکت، برای مدت یک‌سال تعیین نماید.

 

ماده ۴۶- وظایف بازرس

بازرس علاوه بر مسئولیت‌های قانونی، وظایف و مسئولیت‌های زیر را برعهده دارد:

۱) اظهارنظر در خصوص صورتهای مالی بر اساس استانداردهای حسابداری و حسابرسی ملی

۲) ارائه گزارش به مجمع عمومی راجع به رعایت یا عدم رعایت قوانین و مقررات توسط مدیران.

۳) ارائه گزارش به وزارت تعاون راجع به رعايت يا عدم رعايت قوانين و مقررات مربوطه.

 

ماده ۴۷- حق‌الزحمه بازرس

حق‌الزحمه بازرس توسط مجمع عمومی عادی تعیین می‌گردد . بازرس، مدیران، کارکنان و افراد تحت تکفل آنها حق ندارند وجه ، دارایی و امتیازات دیگری غیر از آنچه به تصویب مجمع عمومی رسیده، از شرکت دریافت دارند یا در معاملات با شرکت یا به حساب شرکت به طور مستقیم یا غیرمستقیم شرکت نمایند.