جلسه مجمع عمومی – نوبت دوم

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده (نوبت دوم)    (تاريخ انتشار ۱۴۰۰/۰۷/۰۴)

شركت ايثارگران دزفول (تعاونی سهامی عام)     به شماره ثبت ۸۲۱ و شناسه ملی ۱۰۴۲۰۱۱۱۴۸۰

با توجه به عدم تشکیل جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت ایثارگران دزفول (تعاونی سهامی عام) در نوبت اول مورخ ۰۱/۰۷/۱۴۰۰ بعلت عدم حضور دارندگان بیش از حداقل نصف سهام شرکت ، جلسه مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده شرکت ايثارگران دزفول (تعاونی سهامی عام) نوبت دوم در روز جمعه مورخ ۱۶/۰۷/۱۴۰۰ رأس ساعت ۸:۰۰ صبح در محل دفتر مرکزی شرکت واقع در دزفول خیابان سیدمحمود بین هجرت و آفرینش مجتمع ایثار ۴ طبقه پائین برگزار مي‌گردد ، بدينوسيله از کليه اعضاي محترم شرکت تقاضا مي‌شود رأس ساعت مقرر در محل مذکور حضور بهم رسانند.

تذکر :

 • سهامداراني که امکان حضور در جلسه مجمع عمومي براي آنها وجود ندارد مي توانند جهت اخذ فرم وکالتنامه و برگ حضور در مجمع از تاريخ انتشار این آگهي تا مورخ ۱۴/۰۷/۱۴۰۰ به دفتر شرکت واقع در خيابان سيد محمود ، بين هجرت و آفرينش مراجعه نمايند.
 • سهامداران واجد شرایط قانونی که متمايل به نامزدي هیئت مدیره شرکت می باشند ، می توانند جهت ثبت نام و تکميل فرم نامزدي از تاريخ انتشار اين آگهي تا مورخ ۱۴/۰۷/۱۴۰۰ به دفتر شرکت مراجعه نمايند.
 • کليه مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابرسان ایران متمايل به نامزدي سمت بازرسي شرکت جهت ثبت نام و تکميل فرم نامزدي از تاريخ انتشار اين آگهي تا مورخ ۱۴/۰۷/۱۴۰۰ به دفتر شرکت مراجعه یا تماس حاصل نمايند.

دستور جلسه :

 • قرائت گزارش عملکرد هيئت مديره در سال ۹۸ و ۹۹ .
 • قرائت گزارش بازرس قانوني شرکت منتهي به سال مالي ۹۸ و ۹۹ .
 • طرح و تصويب صورتهاي مالي منتهی به سال ۹۸ و ۹۹ .
 • اتخاذ تصميم درخصوص نحوه تقسيم سود سال ۹۸ و ۹۹ .
 • اتخاذ تصمیم در خصوص پاداش هیئت مدیره مربوط به عملکرد سال ۹۸ و ۹۹ .
 • انتخاب اعضاء اصلی و علی البدل هیئت مدیره.
 • انتخاب بازرس اصلي و علي البدل.
 • اتخاذ تصمیم در خصوص تعیین روزنامه های کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت .
 • سایر موارد قانونی .

 

 

هيئت مديره شرکت ايثارگران (تعاونی سهامی عام)

مجمع عمومی سال ۹۷ برگزار شد

مجمع عمومی شرکت تعاونی ایثارگران دزفول بر اساس دعوت قبلی که از طریق پیامک برای سهامداران ارسال شده بود در روز جمعه مورخ ۱۹ بهمن ۹۷ رأس ساعت ۸:۳۰ صبح برگزار گردید.

طی این جلسه ، ضمن قرائت گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی و تصویب صورتهای مالی ، نسبت به انتخابات هیئت مدیره جدید و بازرس قانونی اخذ رأی شد و افراد ذیل بعنوان اعضاء اصلی و علی البدل هیئت مدیره انتخاب شدند :

۱- آقای محمدرضا دبیرزاده بعنوان عضو اصلی هیئت مدیره
۲-آقای سعید سرگلی بعنوان عضو اصلی هیئت مدیره
۳-آقای حسین صالحی زاده بعنوان عضو اصلی هیئت مدیره
۴-آقای مجید عطائی نژاد بعنوان عضو اصلی هیئت مدیره
۵-خانم عذرا شریفی پور بعنوان عضو اصلی هیئت مدیره
۶-آقای علیرضا زمانی راد بعنوان عضو علی البدل هیئت مدیره
۷-آقای رضا رضائی بعنوان عضو علی البدل هیئت مدیره

برای مدت ۲ سال انتخاب شدند و مؤسسه حسابرسی آبتین روش آریا بعنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی امین مشاور بصیر بعنوان عضو علی البدل انتخاب شدند.
ضمنا مصوب گردید به اندازه ۲۰ درصد سرمایه ثبتی شرکت به سهامداران سود پرداخت گردد.

جلسه مجمع در ساعت ۱۲ ظهر پایان یافت.

گزارش مجمع عمومی شرکت ایثارگران

مجمع عمومی شرکت ایثارگران دزفول در تاریخ ۱۴ آبان ۹۵ در زمان و مکان مقرر برگزار گردید ، اهم مصوبات مجمع به قرار ذیل می باشند :
۱-گزارش هیئت مدیره مورد قرائت قرار گرفت.
۲-گزارش بازرس قانونی و حسابرس شرکت مورد قرائت قرار گرفت.
۳-صورتهای مالی سال ۹۴ مورد قرائت و تصویب حاضرین قرار گرفت.
۴-بودجه پیشنهادی سال ۹۵ مورد قرائت و تصویب حاضرین قرار گرفت.
۵- انتخابات هیئت مدیره انجام شد به ترتیب آقایان عطائی نژاد ، سرگلی ، زمانی راد ، دبیرزاده و هفت تنانیان بعنوان اعضاء اصلی و به ترتیب آقایان عالمشاه و طالبیان بعنوان اعضاء علی البدل هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند.
۶-انتخابات بازرس قانونی شرکت برای سال مالی ۹۵ انجام و موسسه حسابرسی آبتین روش آریا بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی ادیب بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شد.
۷-در خصوص اصلاح آئین نامه معاملات و حقوق و دستمزد به هیئت رئیسه اختیار داده شد تا پس از بررسی آئین نامه های مذکور نسبت به تصویب آنها اقدام کنند.
۸-روزنامه رسالت برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
۹- درخصوص پذیرش و استعفاء و نقل و انتقالات سهام بدون تغییر در سرمایه شرکت موافقت گردید.
ضمناً مقرر شد مبلغ ۲۵۰ میلیون تومان ظرف مدت یک ماه و نیم بعنوان سود بین سهامداران به نسبت سهام توزیع شود.
جلسه در ساعت ۱۴ با ذکر صلوات پایان یافت.

آگهی مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده-نوبت دوم

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده (نوبت دوم)     (تاريخ انتشار ۹۵/۰۸/۰۳- روزنامه کیهان)

شركت ايثارگران دزفول (تعاونی سهامی عام)  به شماره ثبت ۸۲۱ و شناسه ملی ۱۰۴۲۰۱۱۱۴۸۰

با توجه به عدم تشکیل جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت ایثارگران دزفول (تعاونی سهامی عام) در نوبت اول مورخ ۹۵/۰۸/۰۲ بعلت عدم حضور دارندگان بیش از حداقل نصف سهام شرکت ، جلسه مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده شرکت ايثارگران دزفول (تعاونی سهامی عام) نوبت دوم در روز جمعه مورخ ۹۵/۰۸/۱۴ رأس ساعت ۸:۰۰ صبح در محل سالن کانون فرهنگی تربیتی ایثار واقع در دزفول خیابان نشاط بین خ منتظری و طالقانی برگزار مي‌گردد ، بدينوسيله از کليه اعضاي محترم شرکت تقاضا مي‌شود رأس ساعت مقرر در محل مذکور حضور بهم رسانند.

تذکر :

سهامداراني که امکان حضور در جلسه مجمع عمومي براي آنها وجود ندارد مي توانند جهت اخذ فرم وکالتنامه و برگ حضور در مجمع از تاريخ انتشار آگهي به مدت ۱۰ روز به دفتر شرکت واقع در خيابان سيد محمود ، بين هجرت و آفرينش مراجعه نمايند .

دستور جلسه :

 • گزارش عملکرد هيئت مديره در سال ۹۴ .
 • قرائت گزارش بازرس قانوني شرکت منتهي به سال مالي ۹۴ .
 • طرح و تصويب صورتهاي مالي سال ۹۴ .
 • تصمیم گیری در خصوص بودجه پیشنهادی سال ۹۵ .
 • انتخاب اعضاء اصلی و علی البدل هیئت مدیره.
 • انتخاب بازرس اصلي و علي البدل سال ۹۵ .
 • طرح و تصویب اصلاحات آئین نامه معاملات و حقوق و دستمزد شرکت .
 • اتخاذ تصمیم در خصوص تعیین روزنامه های کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت .
 • اتخاذ تصميم در خصوص تغييرات اعضاء سهامداران اعم از پذيرش و استعفاء و مجوز خرید و فروش سهام .
 • تفويض اختيار به هيئت مديره شرکت جهت اخذ تسهيلات اعتباري از بانک ها ، صندوق توسعه بخش کشاورزی ، صندوق هاي قرض الحسنه و مؤسسات مالي و اعتباري طبق عقود اسلامي .
 • تفویض اختیار به هیئت مدیره به منظور اجرای طرح های اقتصادی سودآور.

 هيئت مديره شرکت ايثارگران (تعاونی سهامی عام)

آگهی مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده-نوبت اول

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده (نوبت اول)     (تاريخ انتشار ۹۵/۰۷/۱۱ – روزنامه کیهان)

شركت ايثارگران دزفول (تعاونی سهامی عام)  به شماره ثبت ۸۲۱ و شناسه ملی ۱۰۴۲۰۱۱۱۴۸۰

جلسه مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده شرکت ايثارگران دزفول (تعاونی سهامی عام) نوبت اول در روز یکشنبه مورخ ۹۵/۰۸/۰۲ رأس ساعت ۹ صبح در محل دفتر مرکزی شرکت واقع در دزفول خیابان سیدمحمود بین هجرت و آفرینش مجتمع ایثار ۴ طبقه پائین برگزار مي‌گردد ، بدينوسيله از کليه اعضاي محترم شرکت تقاضا مي‌شود رأس ساعت مقرر در محل مذکور حضور بهم رسانند .

تذکر :

سهامداراني که امکان حضور در جلسه مجمع عمومي براي آنها وجود ندارد مي توانند جهت اخذ فرم وکالتنامه و برگ حضور در مجمع از تاريخ انتشار آگهي به مدت ۲۰ روز به دفتر شرکت واقع در خيابان سيد محمود ، بين هجرت و آفرينش مراجعه نمايند .

دستور جلسه :

 • گزارش عملکرد هيئت مديره در سال ۹۴ .
 • قرائت گزارش بازرس قانوني شرکت منتهي به سال مالي ۹۴ .
 • طرح و تصويب صورتهاي مالي سال ۹۴ .
 • تصمیم گیری در خصوص بودجه پیشنهادی سال ۹۵ .
 • انتخاب اعضاء اصلی و علی البدل هیئت مدیره.
 • انتخاب بازرس اصلي و علي البدل سال ۹۵ .
 • طرح و تصویب اصلاحات آئین نامه معاملات و حقوق و دستمزد شرکت .
 • اتخاذ تصمیم در خصوص تعیین روزنامه های کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت .
 • اتخاذ تصميم در خصوص تغييرات اعضاء سهامداران اعم از پذيرش و استعفاء و مجوز خرید و فروش سهام .
 • تفويض اختيار به هيئت مديره شرکت جهت اخذ تسهيلات اعتباري از بانک ها ، صندوق توسعه بخش کشاورزی ، صندوق هاي قرض الحسنه و مؤسسات مالي و اعتباري طبق عقود اسلامي .
 • تفویض اختیار به هیئت مدیره به منظور اجرای طرح های اقتصادی سودآور.

 هيئت مديره شرکت ايثارگران (تعاونی سهامی عام)