آقای حسین صالحی زاده

آقای حسین صالحی زاده

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره

ماده ۴۲- مدیر عامل

هيأت‌مدیره باید یک نفر شخص حقیقی را از بین اعضاء خود یا از خارج به عنوان مدیرعامل شرکت انتخاب
نماید و حدود اختیارات، مدت تصدی، حقوق و سایر شرایط استخدامی او را تعیین کند. هيأت‌مدیره می‌تواند قسمتی از اختیارات مشروحه در ماده ۳۷ را به مدیرعامل تفویض نماید. مدیرعامل شرکت درحدود اختیاراتی که به او تفویض شده، نمایندة شرکت محسوب و از طرف شرکت حق امضاء دارد. در صورتیکه مدیرعامل عضو هيأت‌مدیره باشد، دوره مدیریت‌‌عامل او از مدت عضویت او در هيأت‌مدیره بیشتر نخواهد بود. مدیرعامل شرکت نمی‌تواند در عین حال رییس هيأت‌مدیرۀ شرکت باشد.

تبصره: نام، مشخصات و حدود اختیارات‌ مدیرعامل، باید با ارسال نسخه‌ای از صورتجلسه هيأت‌مدیره پس از اخذ مجوز از وزارت تعاون به اداره ثبت شرکت‌ها اعلام و پس از ثبت در روزنامه رسمی آگهی شود.

ماده ۴۳ – بلاتصدی بودن سمت مدیریت‌عامل

در صورتیکه به‌دلیل استعفا، برکناری، فوت یا هر دلیل دیگری، سمت مدیر عاملی شرکت بلاتصدی شود، هيأت مدیره باید ظرف حداکثر یک ماه با رعایت مواد اساسنامه شخص دیگری را به این سمت برگزیند. در صورتیکه انتخاب مدیرعامل بیش از یک هفته طول بکشد، هيأت مدیره باید تا انتخاب مدیرعامل مطابق این ماده، یک نفر را به عنوان نماینده با دارا بودن کلیه وظایف و مسئولیت‌های مدیر عامل با تصریح حدود اختیارات انتخاب نماید.

ماده ۴۴- صاحبان امضای مجاز

کلیه اوراق، قراردادها و اسناد تعهدآور شرکت، توسط اشخاصی که هيأت‌مدیره تعیین کند، امضاء می‌شود. اسامی این اشخاص طی صورتجلسه‌ای پس از اخذ مجوز از وزارت تعاون به اداره ثبت شرکت‌ها جهت درج در روزنامه رسمی اعلام می‌شود.