جلسه مجمع عمومی – نوبت دوم

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده (نوبت دوم)    (تاريخ انتشار ۱۴۰۰/۰۷/۰۴)

شركت ايثارگران دزفول (تعاونی سهامی عام)     به شماره ثبت ۸۲۱ و شناسه ملی ۱۰۴۲۰۱۱۱۴۸۰

با توجه به عدم تشکیل جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت ایثارگران دزفول (تعاونی سهامی عام) در نوبت اول مورخ ۰۱/۰۷/۱۴۰۰ بعلت عدم حضور دارندگان بیش از حداقل نصف سهام شرکت ، جلسه مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده شرکت ايثارگران دزفول (تعاونی سهامی عام) نوبت دوم در روز جمعه مورخ ۱۶/۰۷/۱۴۰۰ رأس ساعت ۸:۰۰ صبح در محل دفتر مرکزی شرکت واقع در دزفول خیابان سیدمحمود بین هجرت و آفرینش مجتمع ایثار ۴ طبقه پائین برگزار مي‌گردد ، بدينوسيله از کليه اعضاي محترم شرکت تقاضا مي‌شود رأس ساعت مقرر در محل مذکور حضور بهم رسانند.

تذکر :

 • سهامداراني که امکان حضور در جلسه مجمع عمومي براي آنها وجود ندارد مي توانند جهت اخذ فرم وکالتنامه و برگ حضور در مجمع از تاريخ انتشار این آگهي تا مورخ ۱۴/۰۷/۱۴۰۰ به دفتر شرکت واقع در خيابان سيد محمود ، بين هجرت و آفرينش مراجعه نمايند.
 • سهامداران واجد شرایط قانونی که متمايل به نامزدي هیئت مدیره شرکت می باشند ، می توانند جهت ثبت نام و تکميل فرم نامزدي از تاريخ انتشار اين آگهي تا مورخ ۱۴/۰۷/۱۴۰۰ به دفتر شرکت مراجعه نمايند.
 • کليه مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابرسان ایران متمايل به نامزدي سمت بازرسي شرکت جهت ثبت نام و تکميل فرم نامزدي از تاريخ انتشار اين آگهي تا مورخ ۱۴/۰۷/۱۴۰۰ به دفتر شرکت مراجعه یا تماس حاصل نمايند.

دستور جلسه :

 • قرائت گزارش عملکرد هيئت مديره در سال ۹۸ و ۹۹ .
 • قرائت گزارش بازرس قانوني شرکت منتهي به سال مالي ۹۸ و ۹۹ .
 • طرح و تصويب صورتهاي مالي منتهی به سال ۹۸ و ۹۹ .
 • اتخاذ تصميم درخصوص نحوه تقسيم سود سال ۹۸ و ۹۹ .
 • اتخاذ تصمیم در خصوص پاداش هیئت مدیره مربوط به عملکرد سال ۹۸ و ۹۹ .
 • انتخاب اعضاء اصلی و علی البدل هیئت مدیره.
 • انتخاب بازرس اصلي و علي البدل.
 • اتخاذ تصمیم در خصوص تعیین روزنامه های کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت .
 • سایر موارد قانونی .

 

 

هيئت مديره شرکت ايثارگران (تعاونی سهامی عام)

جلسه مجمع عمومی – نوبت اول

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده (نوبت اول)

شركت ايثارگران دزفول (تعاونی سهامی عام)     به شماره ثبت ۸۲۱ و شناسه ملی ۱۰۴۲۰۱۱۱۴۸۰

جلسه مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده شرکت ايثارگران دزفول (تعاونی سهامی عام) نوبت اول در روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۰۱ رأس ساعت ۹ صبح در محل دفتر مرکزی شرکت واقع در دزفول خیابان سیدمحمود بین هجرت و آفرینش مجتمع ایثار ۴ طبقه پائین برگزار مي‌گردد ، بدينوسيله از کليه اعضاي محترم شرکت تقاضا مي‌شود رأس ساعت مقرر در محل مذکور حضور بهم رسانند.

تذکر :

 • سهامداراني که امکان حضور در جلسه مجمع عمومي براي آنها وجود ندارد مي توانند جهت اخذ فرم وکالتنامه و برگ حضور در مجمع از تاريخ انتشار این آگهي به مدت ۱۰ روز به دفتر شرکت واقع در خيابان سيد محمود ، بين هجرت و آفرينش مراجعه نمايند.
 • سهامداران واجد شرایط قانونی که متمايل به نامزدي هیئت مدیره شرکت می باشند ، می توانند جهت ثبت نام و تکميل فرم نامزدي از تاريخ انتشار اين آگهي به مدت ۱۰ روز به دفتر شرکت مراجعه نمايند.
 • کليه مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابرسان ایران متمايل به نامزدي سمت بازرسي شرکت جهت ثبت نام و تکميل فرم نامزدي از تاريخ انتشار اين آگهي به مدت ۱۰ روز به دفتر شرکت مراجعه یا تماس حاصل نمايند.

دستور جلسه :

 • قرائت گزارش عملکرد هيئت مديره در سال ۹۸ و ۹۹ .
 • قرائت گزارش بازرس قانوني شرکت منتهي به سال مالي ۹۸ و ۹۹ .
 • طرح و تصويب صورتهاي مالي منتهی به سال ۹۸ و ۹۹ .
 • اتخاذ تصميم درخصوص نحوه تقسيم سود سال ۹۸ و ۹۹ .
 • اتخاذ تصمیم در خصوص پاداش هیئت مدیره مربوط به عملکرد سال ۹۸ و ۹۹ .
 • انتخاب اعضاء اصلی و علی البدل هیئت مدیره.
 • انتخاب بازرس اصلي و علي البدل.
 • اتخاذ تصمیم در خصوص تعیین روزنامه های کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت .
 • سایر موارد قانونی .

 

 هيئت مديره شرکت ايثارگران (تعاونی سهامی عام)

گزارش مجمع عمومی شرکت ایثارگران

مجمع عمومی شرکت ایثارگران دزفول در تاریخ ۱۴ آبان ۹۵ در زمان و مکان مقرر برگزار گردید ، اهم مصوبات مجمع به قرار ذیل می باشند :
۱-گزارش هیئت مدیره مورد قرائت قرار گرفت.
۲-گزارش بازرس قانونی و حسابرس شرکت مورد قرائت قرار گرفت.
۳-صورتهای مالی سال ۹۴ مورد قرائت و تصویب حاضرین قرار گرفت.
۴-بودجه پیشنهادی سال ۹۵ مورد قرائت و تصویب حاضرین قرار گرفت.
۵- انتخابات هیئت مدیره انجام شد به ترتیب آقایان عطائی نژاد ، سرگلی ، زمانی راد ، دبیرزاده و هفت تنانیان بعنوان اعضاء اصلی و به ترتیب آقایان عالمشاه و طالبیان بعنوان اعضاء علی البدل هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند.
۶-انتخابات بازرس قانونی شرکت برای سال مالی ۹۵ انجام و موسسه حسابرسی آبتین روش آریا بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی ادیب بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شد.
۷-در خصوص اصلاح آئین نامه معاملات و حقوق و دستمزد به هیئت رئیسه اختیار داده شد تا پس از بررسی آئین نامه های مذکور نسبت به تصویب آنها اقدام کنند.
۸-روزنامه رسالت برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
۹- درخصوص پذیرش و استعفاء و نقل و انتقالات سهام بدون تغییر در سرمایه شرکت موافقت گردید.
ضمناً مقرر شد مبلغ ۲۵۰ میلیون تومان ظرف مدت یک ماه و نیم بعنوان سود بین سهامداران به نسبت سهام توزیع شود.
جلسه در ساعت ۱۴ با ذکر صلوات پایان یافت.

آگهی مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده-نوبت دوم

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده (نوبت دوم)     (تاريخ انتشار ۹۵/۰۸/۰۳- روزنامه کیهان)

شركت ايثارگران دزفول (تعاونی سهامی عام)  به شماره ثبت ۸۲۱ و شناسه ملی ۱۰۴۲۰۱۱۱۴۸۰

با توجه به عدم تشکیل جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت ایثارگران دزفول (تعاونی سهامی عام) در نوبت اول مورخ ۹۵/۰۸/۰۲ بعلت عدم حضور دارندگان بیش از حداقل نصف سهام شرکت ، جلسه مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده شرکت ايثارگران دزفول (تعاونی سهامی عام) نوبت دوم در روز جمعه مورخ ۹۵/۰۸/۱۴ رأس ساعت ۸:۰۰ صبح در محل سالن کانون فرهنگی تربیتی ایثار واقع در دزفول خیابان نشاط بین خ منتظری و طالقانی برگزار مي‌گردد ، بدينوسيله از کليه اعضاي محترم شرکت تقاضا مي‌شود رأس ساعت مقرر در محل مذکور حضور بهم رسانند.

تذکر :

سهامداراني که امکان حضور در جلسه مجمع عمومي براي آنها وجود ندارد مي توانند جهت اخذ فرم وکالتنامه و برگ حضور در مجمع از تاريخ انتشار آگهي به مدت ۱۰ روز به دفتر شرکت واقع در خيابان سيد محمود ، بين هجرت و آفرينش مراجعه نمايند .

دستور جلسه :

 • گزارش عملکرد هيئت مديره در سال ۹۴ .
 • قرائت گزارش بازرس قانوني شرکت منتهي به سال مالي ۹۴ .
 • طرح و تصويب صورتهاي مالي سال ۹۴ .
 • تصمیم گیری در خصوص بودجه پیشنهادی سال ۹۵ .
 • انتخاب اعضاء اصلی و علی البدل هیئت مدیره.
 • انتخاب بازرس اصلي و علي البدل سال ۹۵ .
 • طرح و تصویب اصلاحات آئین نامه معاملات و حقوق و دستمزد شرکت .
 • اتخاذ تصمیم در خصوص تعیین روزنامه های کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت .
 • اتخاذ تصميم در خصوص تغييرات اعضاء سهامداران اعم از پذيرش و استعفاء و مجوز خرید و فروش سهام .
 • تفويض اختيار به هيئت مديره شرکت جهت اخذ تسهيلات اعتباري از بانک ها ، صندوق توسعه بخش کشاورزی ، صندوق هاي قرض الحسنه و مؤسسات مالي و اعتباري طبق عقود اسلامي .
 • تفویض اختیار به هیئت مدیره به منظور اجرای طرح های اقتصادی سودآور.

 هيئت مديره شرکت ايثارگران (تعاونی سهامی عام)

آگهی مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده-نوبت اول

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده (نوبت اول)     (تاريخ انتشار ۹۵/۰۷/۱۱ – روزنامه کیهان)

شركت ايثارگران دزفول (تعاونی سهامی عام)  به شماره ثبت ۸۲۱ و شناسه ملی ۱۰۴۲۰۱۱۱۴۸۰

جلسه مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده شرکت ايثارگران دزفول (تعاونی سهامی عام) نوبت اول در روز یکشنبه مورخ ۹۵/۰۸/۰۲ رأس ساعت ۹ صبح در محل دفتر مرکزی شرکت واقع در دزفول خیابان سیدمحمود بین هجرت و آفرینش مجتمع ایثار ۴ طبقه پائین برگزار مي‌گردد ، بدينوسيله از کليه اعضاي محترم شرکت تقاضا مي‌شود رأس ساعت مقرر در محل مذکور حضور بهم رسانند .

تذکر :

سهامداراني که امکان حضور در جلسه مجمع عمومي براي آنها وجود ندارد مي توانند جهت اخذ فرم وکالتنامه و برگ حضور در مجمع از تاريخ انتشار آگهي به مدت ۲۰ روز به دفتر شرکت واقع در خيابان سيد محمود ، بين هجرت و آفرينش مراجعه نمايند .

دستور جلسه :

 • گزارش عملکرد هيئت مديره در سال ۹۴ .
 • قرائت گزارش بازرس قانوني شرکت منتهي به سال مالي ۹۴ .
 • طرح و تصويب صورتهاي مالي سال ۹۴ .
 • تصمیم گیری در خصوص بودجه پیشنهادی سال ۹۵ .
 • انتخاب اعضاء اصلی و علی البدل هیئت مدیره.
 • انتخاب بازرس اصلي و علي البدل سال ۹۵ .
 • طرح و تصویب اصلاحات آئین نامه معاملات و حقوق و دستمزد شرکت .
 • اتخاذ تصمیم در خصوص تعیین روزنامه های کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت .
 • اتخاذ تصميم در خصوص تغييرات اعضاء سهامداران اعم از پذيرش و استعفاء و مجوز خرید و فروش سهام .
 • تفويض اختيار به هيئت مديره شرکت جهت اخذ تسهيلات اعتباري از بانک ها ، صندوق توسعه بخش کشاورزی ، صندوق هاي قرض الحسنه و مؤسسات مالي و اعتباري طبق عقود اسلامي .
 • تفویض اختیار به هیئت مدیره به منظور اجرای طرح های اقتصادی سودآور.

 هيئت مديره شرکت ايثارگران (تعاونی سهامی عام)