آقای مجید عطائی نژاد

آقای مجید عطائی نژاد

به نمایندگی از شرکت تعاونی ایثارگران دزفول - رئیس هیئت مدیره

دارای ۲۵ درصد کل سهام شرکت

آقای رضا رجو

آقای رضا رجو

به نمایندگی از شرکت تعاونی کشاورزی رزمندگان دزفول - نائب رئیس هیئت مدیره
آقای علی ذبیب

آقای علی ذبیب

به نمایندگی از اتحادیه شرکت های تعاونی دامداری و کشاورزی دزفول - عضو هیئت مدیره
آقای عبدالعظیم زکائی فر

آقای عبدالعظیم زکائی فر

به نمایندگی از شرکت اعتدال فرمانداری دزفول - عضو هیئت مدیره