آقای مجید عطائی نژاد

آقای مجید عطائی نژاد

به نمایندگی از شرکت تعاونی ایثارگران دزفول - رئیس هیئت مدیره

دارای ۴۲ کل سهام شرکت بعنوان شخص حقوقی

آقای عبدالکریم لطفی بیان

آقای عبدالکریم لطفی بیان

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره
آقای ناصر نظرزاده

آقای ناصر نظرزاده

به نمایندگی از اتحادیه زراعی و باغی - نائب رئیس هیئت مدیره